Slide Banner
อบต.วาวี ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่..
21/09/2563 16:25:14
อบต.วาวี จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม..
21/09/2563 14:54:45
อบต.วาวี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว..
17/09/2563 16:14:53
อบต.วาวีจัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา..
25/08/2563 10:38:46
อบต.วาวีจัดโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ..
25/08/2563 10:37:52
อบต.วาวีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาวี..
25/08/2563 10:37:07
อบต.วาวี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล..
25/08/2563 10:35:30
อบต.วาวีจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม..
25/08/2563 10:34:09
อบต.วาวี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาวี..
25/08/2563 10:32:59
อบต.วาวีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรส่วนราชการอำเภอแม่สรวย..
25/08/2563 10:31:27
อบต.วาวี ฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก..
25/08/2563 10:29:00
อบต.วาวี จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสีย..
11/08/2563 14:21:37
อบต.วาวี สำรวจพื้นที่ประสบสาธารณภัย..
4/08/2563 09:32:57
อบต.วาวีจัดโครงการปลูกป่าประจำปีงบประมาณ 2563..
4/08/2563 09:25:59
อบต.วาวีร ร่วมหารือกับสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย..
23/07/2563 13:50:12
อบต.วาวี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจัง..
23/07/2563 13:49:13
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้เข้ารับการตรวจประเมิน..
23/07/2563 13:46:59
อบต.วาวี ฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก..
15/07/2563 09:21:46
อบต.วาวี เตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..
10/07/2563 14:31:07
อบต.วาวรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน..
10/07/2563 14:30:02
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีจัดประชุมประจำเดือกรกฎาคม..
10/07/2563 14:28:12
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สรวยจัดเวทีชุมชน ณ อบต.วาวี..
30/06/2563 10:01:21
อบต.วาวีเข้าร่วมประเมินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค..
30/06/2563 09:59:53
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก..
22/06/2563 10:19:30
อบต.วาวีร่วมประชุมเพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณส..
17/06/2563 10:08:13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์..
16/06/2563 11:19:12
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีเข้าศึกษาดูงาน ณ อบต.ท่าก๊อ..
11/06/2563 15:53:34
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก..
8/06/2563 11:27:22
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน..
8/06/2563 11:25:55
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขและแมว..
8/06/2563 11:24:40
อบต.วาวีขอเชิญร่วมทำแบบสอบถาม (EIT)..
1/06/2563 13:32:24
อบต.วาวี ฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก..
28/05/2563 10:27:01
บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขและแมวสัปดาห์ที่ 2..
28/05/2563 10:25:56
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.วาวี..
25/05/2563 13:35:20
อบต.วาวี เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยบ้านโป่งกลางน้ำ..
22/05/2563 10:18:45
อบต.วาวี บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขและแมว..
22/05/2563 10:17:10
อบต.วาวี ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม..
15/05/2563 14:47:11
อบต.วาวี แจกจ่ายอาหารกลางวัน..
15/05/2563 14:45:19
อบต.วาวี รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19..
10/04/2563 13:31:42
นายอำเภอแม่สรวย ตรวจด่านคัดกรองในพื้นที่ ต.วาวี..
9/04/2563 14:38:47
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816