Slide Banner

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑.ด้านกายภาพ

          ๑.๑ ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2540  มีลักษณะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สรวย  ในการเดินทางเส้นทางหลักระยะห่างจากตัวอำเภอแม่สรวยเท่ากับ 30  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย 75 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 359 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น 224,375  ไร่

          ทิศเหนือ          ติดกับ       ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย , ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก     ติดกับ       ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย , ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก      ติดกับ       ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย,ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

          ทิศใต้             ติดกับ       ต.แม่สรวย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

         

2

          ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาและบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา สลับกับป่าดงดิบ

          ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

เป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดต่อปี 12 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิสูงสุดต่อปี 37.7 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี ประมาณ  1,805 มิลลิเมตร ลักษณะทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีความลาดชันประมาณ 30-45 องศา ทอดตัวยาวในแนวเหนือ – ใต้ พื้นที่ลาดอียงไปทางทิศตะวันตก และตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 300 - 1,000 เมตร  มี 3  ฤดูคือ 

1. ฤดูร้อน        ระหว่างเดือน     มีนาคม – เมษายน

2. ฤดูฝน         ระหว่างเดือน     พฤษภาคม – ตุลาคม

3. ฤดูหนาว      ระหว่างเดือน     พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

คำอธิบาย: ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น
 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น  

เนื่องจากพื้นที่ตำบลวาวีส่วนใหญ่จะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล (๗๐๐ - ๒,๐๐๐ เมตร) ยังอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากกว่าส่วนอื่นของประเทศ ทำให้มีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ อากาศจะหนาวเย็นกว่าในพื้นที่อื่น โดยทั่วไปการที่ให้ความสำคัญแก่ลักษณะอากาศมากกว่าปัจจัยอื่นๆ ก็เพราะว่า ลักษณะของดิน สภาวะของฝนและเรื่องอื่นๆ เช่น ลมพายุนั้น เป็นเรื่องที่จะป้องกันแก้ไข หรือปรับปรุงได้พอสมควร แต่เรื่องของลักษณะอากาศนั้น ยากต่อการเปลี่ยนแปลงที่สูงบางแห่ง นั้น จะมีอุณหภูมิในฤดูหนาว ต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส ระยะที่มีอากาศหนาว จนถึงหนาวจัดนั้น จะเริ่มประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน และจะหนาวไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นอย่างน้อย และถึงแม้จะเป็นฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมก็ตาม อากาศในตอนกลางคืนก็จะยังเย็นจนถึงหนาว

 

 

 

 

 

 

 

3

 

คำอธิบาย: ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำวนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น

 

          ๑.๔ ลักษณะของดิน

          ลักษณะของคำอธิบาย: pixelsoiVaveดิน ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา มีความลาดชันมากกว่า 35%  ดินที่พบทั้งดินลึกและตื้นลักษณะเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น  มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดิบชื้น  หลายแห่งมีการทำไร่เลื่อนลอย  โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ซึ่งเป็นผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน  จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่  ได้แก่ ชุดดินที่ลาดชันเชิงซ้อน(Sc:Slope complex)) ทางหลักวิชาการไม่แนะนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ  เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน   พื้นที่ภูเขาลาดชัน มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย ความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกพืช  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชัน  จึงมีลักษณะพิเศษของอากาศบนที่สูงนี้ ทำให้สามารถปลูกพืชที่ชอบอากาศหนาวได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ในด้านป่าไม้ ไม้ผล พืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชไร่ พืชที่เราไม่เคยปลูกได้มาก่อน ก็สามารถปลูกได้เป็นการค้า

 

 

4

          ๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ

          เป็นน้ำประปาภูเขาที่ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกรรมทั้งตำบล ลักษณะเป็นแม่น้ำหรือลำธารไหลผ่านบางหมู่บ้านเป็นลำห้วย หนอง บึง

          ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้

          ป่าดิบชื้นบางพื้นที่ เช่น บ้านแม่โมงเย้า มังกาล่า ปางกิ่ว  ดอยช้าง 

          ป่าเบญจพรรณ เช่น บ้านแสนเจริญ ดอยล้าน ดอยช้าง บ้านใหม่พัฒนา บางพื้นที่จะเป็น

          ป่าเสื่อมโทรม เช่น ทุ่งพร้าว ห้วยขี้เหล็ก

๒. ด้านการเมืองการปกคอรง

          ๒.๑ เขตการปกครอง

ตำบลวาวีมี 25 หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี โดยแยกพื้นที่การปกครอง ดังนี้

หมู่ที่ 1  วาวี                                  หมู่ที่ 2  ปางกิ่ว                    

หมู่ที่ 3  ดอยช้าง                                       หมู่ที่ 4  ดอยล้าน                  

หมู่ที่ 5  ห้วยมะซาง                          หมู่ที่ 6  ห้วยขี้เหล็กใหม่

หมู่ที่ 7  ทุ่งพร้าวมูเซอร์                      หมู่ที่ 8  ทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง        

หมู่ที่ 9  ห้วยขี้เหล็กเก่า                      หมู่ที่ 10 แสนเจริญ

หมู่ที่ 11 ห้วยน้ำเย็น                         หมู่ที่ 12 โป่งกลางน้ำ

หมู่ที่ 13 ห้วยไคร้                            หมู่ที่ 14 ขุนสรวย                 

หมู่ที่ 15 แม่โมงเย้า                          หมู่ที่ 16 ย่านำ                    

หมู่ที่ 17 ผาแดงหลวง                         หมู่ที่ 18 บ้านห้วยกล้า

หมู่ที่ 19 จู้จี้                                  หมู่ที่ 20 เลาลี                     

หมู่ที่ 21 ห้วยน้ำอุ่น                          หมู่ที่ 22 มังกาล่า                  

หมู่ที่ 23 ปางกุเส็ง                            หมู่ที่ 24 ปางกลาง       

หมู่ที่ 25 ใหม่พัฒนา

          ๒.๒ การเลือกตั้ง

          หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่  จำนวนทั้งสิ้น 29 หน่วย  ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1  วาวี               2 หน่วย                             หมู่ที่ 2  ปางกิ่ว             1 หน่วย       

หมู่ที่ 3  ดอยช้าง                    3 หน่วย                             หมู่ที่ 4  ดอยล้าน           1 หน่วย       

หมู่ที่ 5  ห้วยมะซาง       1 หน่วย                             หมู่ที่ 6  ห้วยขี้เหล็กใหม่    1 หน่วย       

หมู่ที่ 7  ทุ่งพร้าวมูเซอร์   1 หน่วย                             หมู่ที่ 8  ทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง  1 หน่วย                 หมู่ที่ 9  ห้วยขี้เหล็กเก่า        1 หน่วย                             หมู่ที่ 10 แสนเจริญ         1 หน่วย       

หมู่ที่ 11 ห้วยน้ำเย็น      1 หน่วย                             หมู่ที่ 12 โป่งกลางน้ำ       2 หน่วย       

หมู่ที่ 13 ห้วยไคร้         1 หน่วย                             หมู่ที่ 14 ขุนสรวย           1 หน่วย       

หมู่ที่ 15 แม่โมงเย้า       1 หน่วย                             หมู่ที่ 16 ย่านำ              1 หน่วย       

หมู่ที่ 17 ผาแดงหลวง     1 หน่วย                              หมู่ที่ 18 บ้านห้วยกล้า      1 หน่วย       

หมู่ที่ 19 จู้จี้               1 หน่วย                             หมู่ที่ 20 เลาลี               1 หน่วย       

หมู่ที่ 21 ห้วยน้ำอุ่น       1 หน่วย                             หมู่ที่ 22 มังกาล่า          1 หน่วย       

หมู่ที่ 23 ปางกุเส็ง        1 หน่วย                             หมู่ที่ 24 ปางกลาง          1 หน่วย       

หมู่ที่ 25 ใหม่พัฒนา      1 หน่วย         

 

 

 5

ตารางแสดงสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี(กรณีครบวาระ)

เมื่อวันเสาร์ที่ 19  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2556

เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจำนวน  (ฉบับ)

จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนจำนวน (ฉบับ)

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

บัตรดี

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

1

770

746

1,516

288

325

613

40.44

1,625      

613

489

79.77

86

14.03

38

6.20

2

239

232

471

127

143

270

57.32

500  

270   

254

94.07

16

5.93

0

0.00

3

1,014  

1,048   

2,062

655

666

1,321   

64.06

2,225            

1,321                    

1,242        

94.02

71

5.37

8

0.61

4

239

231

470

167

171

338

71.91

500               

338                      

318

94.08

20

5.92

0

0.00

5

384

382

766

328

329

657

85.77

825 

657  

631

96.04

26

3.96

0

0.00

6

305

283

588

245

221

466

79.25

625 

466  

435

93.35

31

6.65

0

0.00

7

378

347

725

306

291

597

82.34

775              

597                      

581

97.32

15

2.51

1

0.17

8

171

172

343

121

138

259

75.51

375 

259  

246

94.98

13

5.02

0

0.00

9

188

192

380

147

158

305

80.26

400 

305  

281

92.13

24

7.87

0

0.00

10

334

375

709

239

256

495

69.82

750               

495                       

450

90.91

43

8.69

2

0.40

11

223

231

454

150

171

321

70.70

500 

321  

299

93.15

19

5.92

3

0.93

12

557

518

1,075

349

376

725

67.44

1,175

725  

656

90.48

64

8.83

5

0.69

13

372

338

710

188

199

387

54.51

750              

387                       

344

88.89

41

10.59

2

0.52

14

189

191

380

149

148

297

78.16

400 

297  

269

90.57

28

9.43

0

0.00

15

113

93

206

90

74

164

79.61

225 

164  

160

97.56

4

2.44

0

0.00

16

172

197

369

135

167

302

81.84

400              

302                    

277

91.72

25

8.28

0

0.00

17

140

115

255

83

82

165

64.71

275               

165                      

161

97.58

4

2.42

0

0.00

18

189

181

370

122

124

246

66.49

400              

246                      

229

93.09

17

6.91

0

0.00

19

219

207

426

157

162

319

74.88

450              

319                       

293

91.85

26

8.15

0

0.00

20

279

279

558

177

174

351

62.90

600              

351                      

331

94.30

18

5.13

2

0.57

21

190

188

378

131

145

276

73.02

400              

276                      

226

81.88

50

18.12

0

0.00

22

123

100

223

79

73

152

68.16

250              

152                       

144

94.74

8

5.26

0

0.00

23

117

124

241

73

91

164

68.05

275               

164                      

153

93.29

11

6.71

0

0.00

24

150

130

280

96

95

191

68.21

300              

191                       

159

83.25

30

15.71

2

1.05

25

117

121

238

80

78

158

66.39

250              

158                      

128

81.01

29

18.35

1

0.63

รวม

7,172

7,021

14,193

4,682

4,857

9,539

67.21

15,250

9,539 

8756

61.69

719

5.07

64

0.45

         

 

 

 

 

6

ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

        ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสภาพตำบลต่อมายกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง 

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2540   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2544   

ครั้งที่ 3 วันที่ 31  กรกฎาคม  2548  ครั้งที่ 4 วันที่ 6  กันยายน  2552 

ครั้งที่ 5 วันที่  19  ตุลาคม  2556 (ล่าสุด)

            รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

            1.  นายวิชัย         ตระการพัฒนา      ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒

            2.  นายชำนาญ     คำเป็ง                ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ.  ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓       

            3.  นายอนันต์      กุ่ยแก้ว               ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ.  ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔

            4.  นายทวีศักดิ์     วสันต์หิรัญกิจ      ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ.  ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘

            5.  นายยาพี         จูเปาะ                ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ.  ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒       

            6.  นายอนันต์      พงษ์อนันต์กุล       ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ.  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

            7.  นายยาพี         จูเปาะ                ช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ปีพ.ศ.  ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  ปัจจุบันมีคำสั่งของ คสช.ให้งดเว้นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ว่างลง  และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดวาระหรือพ้นจากตำแหน่งไปด้วยเหตุอื่นใดให้นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่หมดวาระไปสามารถกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้ง  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีว่างไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงเป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีที่พ้นตำแหน่งก่อนหน้านี้เข้ารับตำแหน่งนายกแทนการเลือกตั้ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

๓. ประชากร

          ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          ตารางแสดงจำนวนประชากรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ของพื้นที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

หมู่ที่

จำนวนประชากร

จำนวน/ครัวเรือน

ปี2557

ปี2558

ปี2559

ปี2557

ปี2558

2559

หมู่ 1

2,651

2,653

2,892

1,187

1,190

1,207

หมู่ 2

762

769

785

356

354

355

หมู่ 3

3,438

3,515

3,810

1,142

1,142

1,181

หมู่ 4

714

719

781

264

264

270

หมู่ 5

1,227

1,252

1,334

502

502

514

หมู่ 6

988

1,005

1,059

340

340

352

หมู่ 7

1,184

1,203

1,258

394

394

416

หมู่ 8

464

464

469

173

173

178

หมู่ 9

509

510

510

181

181

181

หมู่ 10

1,014

1,013

1,026

332

332

337

หมู่ 11

725

746

755

191

204

205

??

นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.