Slide Banner
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นายภาณุพงศ์ ศรีโลเจียว
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0869215503 Email :
นางสาวอมรรัตน์ ฉลาดล้ำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : Email :
นายศรชัย ชัยรักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0932343668 Email :
นางพิราภรณ์ ดวงบาล
จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 0843705900 Email :
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816