Slide Banner
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางตวิษา กัมปะหะ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาวี หมู่ 1
โทรศัพท์ : 084-8819202 Email :
นางสาวสุชัญญา เม๊ะตะเลอะ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกิ่ว หมู่ 2
โทรศัพท์ : 081-1653311 Email :
นางจิราภรณ์ อาสา
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยช้าง หมู่ 3
โทรศัพท์ : 093-2902106 Email :
นางลูมิ พลอยขจี
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยล้าน หมู่ 4
โทรศัพท์ : 081-1640875 Email :
นางสาวสิรินทรา ลิปอ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะซาง หมู่ 5
โทรศัพท์ : 080-1255601 Email :
นางสาววลัยพร พรทิพย์วรกุล
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขี้เหล็กใหม่ หมู่ 6
โทรศัพท์ : 080-0264363 Email :
นางปรียานันท์ คณานันท์สิน
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพร้าว หมู่ 7
โทรศัพท์ : 080-0264363 Email :
นางสุภาภรณ์ เชอมือ
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเจริญ หมู่ 10
โทรศัพท์ : 098-7564001 Email :
นางสายทอง รักพงศา
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกลางน้ำ หมู่ 12
โทรศัพท์ : 094-0792984 Email :
นางทิพาพร วงศ์มีเสรี
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ หมู่ 13
โทรศัพท์ : 093-9698984 Email :
นางสาวยิหวา ยารวง
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้ หมู่ 13
โทรศัพท์ : 088-2537866 Email :
นางสาวภาวิณี ไอสี
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนสรวย หมู่ 14
โทรศัพท์ : 081-9926454 Email :
นางวนิดา สีมี่
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกลาง หมู่ 24
โทรศัพท์ : 099-8099674 Email :
นางกานดา กายาสา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาวี หมู่ 1
โทรศัพท์ : 089-2612126 Email :
นางสาวชญานิษฎ์ แก้วอิ่น
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1
โทรศัพท์ : 080-1248253 Email :
นางรวีวรรณ อันยิ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยล้าน หมู่ 4
โทรศัพท์ : 080-1318947 Email :
นางสาวจิราภรณ์ ระมัด
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยมะซาง หมู่ 5
โทรศัพท์ : 085-7106323 Email :
นางปรีดาวรรณ สุขนภาสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพร้าว หมู่ 7
โทรศัพท์ : 093-1308586 Email :
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816