Slide Banner
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรื.. 1/04/2564 09:53:15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและ.. 1/04/2564 09:50:18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน.. 1/04/2564 09:45:05
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 2 /2564 (ราย.. 24/03/2564 12:04:07
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ..
8/03/2564 16:27:51
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาวี..
8/03/2564 16:26:43
ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..
5/03/2564 13:52:18
โครงการจิตอาสา..
25/02/2564 11:59:01
อบรมขยายผลเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ..
25/02/2564 11:58:12
ลงสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือ..
18/02/2564 10:45:23
อบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าฯ..
18/02/2564 10:29:02
เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน..
5/02/2564 13:35:12
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563.. 23/04/2564 11:18:03
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (รายไตรมาส).. 3/03/2564 11:28:04
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์).. 3/03/2564 11:24:51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม).. 3/03/2564 11:17:53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนธันวาคม).. 3/03/2564 11:17:22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤศจิกายน).. 3/03/2564 11:16:44
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816