องค์การบริหารส่วนตำบล วาวี

Wawee Subdistrict Administrative Organization www.wawee.go.th

วิสัยทัศน์ : วาวีเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การคมนาคมสะดวก เกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า

เว็บบอร์ด

© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี : www.wawee.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft